پروژه ها

احداث 4 دستگاه حوضچه بزرگ رسوبگری و احداث 6کانال خاکی دال گذاری شده این شرکت با تلاش در جهت تولید و مستمر و پایدار ضمن پیگیری طرحهای افزایش ظرفیت و توسعه خود،با هدف ایجاد اشتغال و رونق بخشیدن به کشاورزی و با نگاه پیشرفت مبادرت به احداث 32هکتار باغ میوه در مجاورت کارخانه به روش ابیاری تحت فشار نموده استکه این اقدام بی نظیر علاوه بر فراهم نمودن الگویی مناسب برای کشاورزان منطقه، فضایی سبز و مناسب و جذاب را در شمال کارخانه ایجاد نموده است.