پای صادرات کربنات سدیم سمنان به کشورهای آمریکای جنوبی گشوده شد.

پای  صادرات کربنات سدیم سمنان به کشورهای آمریکای جنوبی گشوده شد.

پای صادرات کربنات سدیم سمنان به کشورهای آمریکای جنوبی گشوده شد.


پای  صادرات کربنات سدیم سمنان به کشورهای آمریکای جنوبی گشوده شد.


تاریخ انتشار : 9 تیر 1395